Aysel Sabuncu Brain Research Center Seminar: “Hippocampal Sequence Replay during Waking and Sleep”, Kamran Diba (Michigan University), SC 106, 12:40PM March 6 (EN)

“Hippocampal Sequence Replay during Waking and Sleep”

Assoc. Prof. Kamran Diba
University of Michigan

Date/Time: Friday, March 6th, 12:40 pm
Place: Seminar Room, SC 106

Abstract: During brief windows of time accompanied by fast ripple oscillations, large populations of hippocampal neurons fire in ordered sequential patterns that correspond to their order during behavior. I will discuss evidence from rodent studies for this “sequence replay” and its roles in decision making and reward processing during wake, and memory consolidation and network reorganization during sleep. Finally, I will discuss some recently-developed methods for the unsupervised detection of sequential firing patterns in neuronal populations using hidden Markov Models.

About the Speaker: Kamran Diba received his Ph.D. in theoretical high energy physics from Brown University in 2002. He subsequently switched fields to computational neuroscience as a Sloan-Swartz postdoctoral fellow working in the labs of Christof Koch and Henry Lester at the California Institute of Technology, and then later trained in electrophysiology and optogenetics with Gyorgy Buzsaki at Rutgers University–Newark. Now at the University of Michigan, Dr. Diba’s research is focused on the roles of neuronal activity patterns during hippocampal network oscillations in memory and cognition.

“Uyanma ve Uyku Sırasında Hipokampal Dizi Tekrarlama”

Doç. Dr. Kamran Diba
Michigan Üniversitesi

Tarih/Zaman: 6 Mart Cuma, 12:40
Yer: Seminar Odası, SC 106

Özet: Hızlı salınımların eşlik ettiği kısa zaman aralıklarında, hipokampal nöronların büyük popülasyonları, davranış sırası ile uyumlu bir şekilde aktive olmaktadırlar. Bu uyumlu “tekrar dizisi” için kemirgen çalışmalarından elde edilen kanıtları ve uyanıkken karar verme, ödül işleme, uyku sırasında bellek konsolidasyonu ve ağın yeniden yapılandırılmasındaki rollerini tartışacağım. Son olarak gizli Markov Modelleri kullanarak, nöral popülasyonlarda sıralı ve uyumlu aktivasyonun denetimsiz tespiti için son zamanlarda geliştirilen bazı yöntemleri tartışacağım.

Kısa Özgeçmiş: Kamran Diba doktorasını 2002 yılında Brown Üniversitesi’nden teorik yüksek enerji fiziği alanında almıştır. Doktora sonrasında hesaplama nörobilimine olan ilgisi, California Teknoloji Enstitüsü’ndeki Christof Koch ve Henry Lester’ın laboratuvarlarında Sloan-Swartz Postdok araştırmacısı olarak çalışmasına neden olmuştur. Daha sonra, Rutgers Üniversitesi – Newark’taki Gyorgy Buzsaki danışmanlığında elektrofizyoloji ve optogenetik eğitimi almıştır. Dr. Diba’nın Michigan Üniversitesi’nde son zamanlarda yürüttüğü araştırmalar, hipokampal ağ salınımları sırasında rastlanan nöral aktivite desenlerinin bellek ve bilişteki rolleri üzerine odaklanmıştır.