Ana Sayfa » Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

[12.09.2022 tarihli Senato kararı]

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Genel Hususlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, Bilkent Üniversitesi lisans öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi’nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 – Yönerge hükümleri, Bilkent Üniversitesi’nin lisans öğrencilerini kapsar. Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun, 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Bölüm öğrencilerinin kendi aralarından, bulundukları bölüm öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için, seçtiği öğrencidir. Aynı bölüm altında yürütülen farklı programlar için ayrı ayrı temsilci seçilmez.
 2. Fakülte Öğrenci Temsilcisi: Bölüm Öğrenci Temsilcilerinin kendi aralarından, bulundukları fakülte öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için, seçtiği öğrencidir. Fakültede tek bir bölüm mevcutsa, Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçilen öğrenci, aynı zamanda kayıtlı olduğu fakültenin Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçilmiş kabul edilir.
 3. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte Öğrenci Temsilcileri ile Bölüm Öğrenci Temsilcilerinden oluşan kuruldur.
 4. Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanı olan öğrencidir.
 5. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından seçtikleri biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşan kuruldur.
 6. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçtiği biri başkan olmak üzere beş kişilik kuruldur.
 7. Seçim Kurulu: Seçimleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen en az beş akademik veya idari personelden oluşan kuruldur.
 8. Salt Çoğunluk: Toplam sayının yarısından büyük olan en küçük tam sayıdır.

Seçim Kurulu

Madde 4 – Öğrenci Konseyini oluşturmak üzere yapılan seçimleri yürütmek üzere Rektör tarafından akademik ve idari personel arasından en az beş kişilik bir Seçim Kurulu görevlendirilir. Seçim Kurulu’nun başkanı Rektör tarafından belirlenir.

Seçim Kurulu’nun başlıca yetki ve görevleri şunlardır:

 1. Seçimlerde uygulanacak yöntemin tespiti.
 2. Seçim takviminin belirlenmesi.
 3. Temsilci çıkartacak bölümlerin belirlenmesi.
 4. Seçimlerle ilgili duyuruların yapılması.
 5. Adaylık başvurularının Öğrenci İşleri Müdürlüğü aracılığıyla alınması.
 6. Başvuranların Madde 7’de belirtilen nitelikler bakımından değerlendirilerek sonucuna göre adaylıklarının red veya kabul edilmesi.
 7. Kesinleşen adaylardan oluşan Bölüm Öğrenci Temsilcisi Aday Listesinin ilan edilmesi.
 8. Adaylık itirazlarının incelenerek karara bağlanması.
 9. Seçimlerin yürütülmesi ve sonuçların ilan edilmesi.
 10. Seçimli Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na gözlemci olarak katılmak.
 11. Seçimler sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
 12. İtiraz ve şikayetlerin incelenmesi ve karara bağlanması.
 13. Seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması ve bu öğrencilerin gerektiğinde adaylıklarının iptal edilerek disiplin soruşturması için fakültelerine sevk edilmesi.

Öğrenci Konseyi Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 5 – Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, akademik yıl başında, en geç Aralık ayına kadar belirlenecek takvime göre yapılır. Seçim takvimi, Rektör tarafından görevlendirilen ve Madde 4’de belirtilen Üniversite Seçim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci Konseyinin oluşturulması üç aşamada ve aşağıda belirtilen sırada gerçekleştirilir.

 1. Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimleri.
 2. Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçimleri.
 3. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda Öğrenci Konseyi Başkanının belirlenmesi ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu seçimleri.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölüm Öğrenci Temsilciliği

Bölüm Öğrenci Temsilciğine Adaylık Başvuruları

Madde 6 – Kayıtlı oldukları bölümün temsilciliği için Bölüm Öğrenci Temsilcisi olmak üzere, yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen öğrenciler, seçim takviminde belirlenen süre içinde başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yaparlar. Öğrenci İşleri Müdürlüğü, adayların Madde 7’de belirtilen niteliklere sahip olup olmadıklarını, üniversitenin kayıtlarında yaptığı inceleme sonucunda, belirler ve durumu Seçim Kurulu’na bildirir. Seçimlere katılabilecek öğrenciler hakkındaki nihai kararı Seçim Kurulu verir ve Bölüm Öğrenci Temsilcisi Aday Listesini ilan eder.

Bölüm Öğrenci Temsilciğine Aday Olan Öğrencilerde Aranacak Nitelikler

Madde 7 – Bölüm temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Başvuru yapılan Bölümün en az ikinci sınıfına kayıtlı lisans öğrencisi olmak.
 2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak.
 3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmamak.
 4. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olmak.
 5. Seçimin yapıldığı yarıyılda yarıyıl izni almamış olmak.
 6. Seçimin yapıldığı ve/veya bir sonraki yarıyılda Erasmus veya başka bir değişim programı aracılığıyla öğrenimine başka bir yükseköğretim kurumunda devam etmemek.
 7. Genel not ortalaması 4 üzerinden 2,75 ve üstü olmak.
 8. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.
 9. Daha önce bölüm temsilcisi olarak görev yapmamış olmak.
 10. Seçimlerin yapılacağı yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olmamak.

Seçilme niteliklerine sahip hiçbir aday çıkmayan bölümlerde, Bölüm Öğrenci Temsilciliği bir sonraki seçimlere kadar boş kalır.

Bölüm Öğrenci Temsilciliğine Adayların Kendilerini Tanıtması

Madde 8 – Aday listelerinin kesinleşerek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinden sonra, seçim takviminde belirtilen süre içinde adaylar kendilerini tanıtmak için bireysel kampanya etkinlikleri yürütebilir.

Kampüs içinde veya dışında yapılacak ya da elektronik ortamda yürütülecek tüm kampanya çalışmaları için önceden Seçim Kurulu’ndan yazılı izin almak gerekir.

Kampanya sırasında adayların ve destekçilerinin uymaları gereken kurallar Seçim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Madde 9 – Bölüm Öğrenci Temsilcisi, bölüm öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Bölüm Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölümde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Bir aylık süre Güz (Bahar) yarıyılı derslerinin sona ermesinden sonraki bir tarihte tamamlanıyor ise, temsilci seçimi bir sonraki Bahar (Güz) yarıyılı derslerinin başlamasından itibaren bir ay içinde yapılır.

Her akademik yıl başında, Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacak bölümler Seçim Kurulu tarafından tespit edilerek ilan edilir.

Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimlerinde her bölümün kayıtlı lisans öğrencileri (Hazırlık Okulunda olanlar dahil) oy kullanır.

Yarıyıl izninde olan veya seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz.

Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Seçimler gizli oyla yapılır.

Seçimde en yüksek sayıda oy alan aday Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçilmiş olur.

Birden fazla adayın aldığı oylarda eşitlik durumunda, Seçim Kurulu tarafından, söz konusu adayların da katılımıyla kura düzenlenir ve seçilen Bölüm Öğrenci Temsilcisi kura sonucuna göre belirlenir.

Bölüm Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi

Madde 10 – Aşağıda belirtilen durumlarda Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevi sona erer.

 1. İstifa.
 2. İki yıllık görev süresinin tamamlanması.
 3. Erasmus veya başka bir değişim programı aracılığıyla öğrenimine başka bir yükseköğretim kurumunda devam etmesi.
 4. Bölüm değiştirilmesi.
 5. Uyarma cezası dışında disiplin cezası alınması.
 6. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olduğunun belirlenmesi.
 7. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydının tespiti.
 8. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının tespit edilmesi.
 9. Bölüm başkanlığı, dekanlık veya üniversite yönetimi tarafından davet edildiği toplantılara, önceden geçerli mazeret bildirmeksizin, iki veya daha çok kez katılmamak.

Bölüm Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

Madde 11 – Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

 1. Temsil ettiği bölümde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek.
 2. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği bölümde duyurmak ve uygulamalarını izlemek.
 3. Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek.
 4. Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek.
 5. Temsil ettiği bölüm öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.
 6. Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.
 7. Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak.
 8. Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
 9. Kayıtlı olduğu bölüm, fakülte dekanlığı veya üniversite yönetimi tarafından davet edildiği toplantılara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fakülte Öğrenci Temsilciliği

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Madde 12 – Fakülte Öğrenci Temsilcisi, bir fakültenin tüm Bölüm Öğrenci Temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

Sadece bir bölümü bulunan fakültelerde, mevcut olan bölümün Bölüm Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakültenin Fakülte Öğrenci Temsilcisi olarak da görev yapar.

Fakülte Öğrenci Temsilcisinin görev süresi iki yıldır.

Fakülte Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakültede on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. On beş günlük süre Güz (Bahar) yarıyılı derslerinin sona ermesinden sonraki bir tarihte tamamlanıyor ise, temsilci seçimi bir sonraki Bahar (Güz) yarıyılı derslerinin başlamasından itibaren on beş gün içinde yapılır.

Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçimleri Seçim Kurulu tarafından belirlenen ve seçim takviminde belirtilen tarihte yapılır.

Sadece aday olan üyelere verilen oylar geçerlidir.

Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçilebilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir. Birinci turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda en yüksek oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır.

İkinci turda da alınan oyların eşitliği halinde Seçim Kurulu tarafından iki aday arasında kura çekilir. Kazanan aday bir yıl süre ile Fakülte öğrenci temsilciliği görevini üstlenir. Kurayı kaybeden aday ise kazanan adayın görevinin sona ermesinin ardından iki yıllık sürenin kalan kısmında Fakülte öğrenci temsilcisi olarak görev yapar. İki adayın da iki yıllık süre içinde Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi durumunda Madde 12 uyarınca yeni bir Fakülte öğrenci temsilcisi seçilir.

Fakülte Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi

Madde 13 – Aşağıda belirtilen durumlarda Fakülte Öğrenci Temsilcisinin görevi sona erer.

 1. İstifa. Bu durumda, Fakülte Öğrenci Temsilcisinin Bölüm Öğrenci Temsilciliği görevi de sona erer.
 2. Fakülte Öğrenci Temsilcisi öğrencinin, Madde 10’da belirtilmiş olan nedenlerle, Bölüm Öğrenci Temsilciliğinin sona ermesi.
 3. Temsilcisi olduğu fakülte dekanlığı veya üniversite yönetimi tarafından davet edildiği toplantılara önceden geçerli mazeret bildirmeksizin iki veya daha çok kez katılmamak.

Fakülte Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

Madde 14 – Fakülte, yüksekokul veya enstitü temsilcisinin görevleri şunlardır:

 1. Temsil ettiği fakültede Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek.
 2. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakültelerde duyurmak ve uygulamalarını izlemek.
 3. Temsil ettiği fakültenin öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek.
 4. Temsil ettiği fakülte öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.
 5. Temsil ettiği fakültedeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek.
 6. Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakültenin yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.
 7. Temsil ettiği fakültenin öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.
 8. Kayıtlı olduğu bölüm, fakülte dekanlığı veya üniversite yönetimi tarafından davet edildiği toplantılara katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanlığı

Öğrenci Konseyi Başkanı

Madde 15 – Öğrenci konseyi başkanlığını, üniversitedeki fakültelerin Fakülte Öğrenci Temsilcileri, fakülteler arasında kura ile belirlenen bir sıralamaya göre üstlenirler.

Öğrenci Konseyi Başkanının görev süresi iki yıldır.

Öğrenci Konseyi Başkanlığının Sona Ermesi

Madde 16 – Aşağıda belirtilen durumlarda Öğrenci Konseyi Başkanının görevi sona erer.

 1. İstifa. Bu durumda, Öğrenci Konseyi Başkanının Bölüm Öğrenci Temsilciliği ve Fakülte Öğrenci Temsilciliği görevleri de sona erer.
 2. İki yıllık görev süresinin sona ermesi.
 3. Madde 10’da belirtilmiş olan nedenlerle, Bölüm Öğrenci Temsilciliğinin sona ermesi.
 4. Madde 13’de belirtilmiş olan nedenlerle, Fakülte Öğrenci Temsilciliğinin sona ermesi.

Öğrenci Konseyi Başkanlığının, iki yıllık görev süresinin sona ermesi dışında boşalması durumunda, Madde 9 uyarınca ilgili bölümde bir ay içinde Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimi; ardından da Madde 15 uyarınca ilgili fakültede Fakülte Öğrencisi Temsilcisi seçimi yapılır. Yeni seçilen Fakülte Öğrenci Temsilcisi, Öğrenci Konseyi başkanı olarak kalan süreyi tamamlar.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 17 – Öğrenci Konseyi başkanının görevleri şunlardır:

 1. Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.
 2. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.
 3. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.
 4. Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna sunmak.
 5. Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Madde 18 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, üniversitenin tüm Fakülte Öğrenci Temsilcileri ile Bölüm Öğrenci Temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinin en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantı yapar.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda, seçimler dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4’ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri

Madde 19 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Madde 15’de belirtilen usule göre Öğrenci Konseyi Başkanını belirlemek.
 2. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.
 3. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
 4. Öğrenci Konseyinin ve üniversite öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları Rektörlüğe iletmek.
 5. Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda Yapılacak Seçimler

Madde 20 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulundaki Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri, Seçim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen seçim takviminde belirtilen tarihte yapılır. Seçim Kurulu üyeleri gözlemci olarak Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda yapılan seçimleri takip edebilir.

Seçim oturumunu yürütmek üzere, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri kendi aralarından, biri başkan olmak üzere üç üyeden oluşan bir Divan Kurulu oluştururlar. Divan Kurulu için üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi kendileri dışında başka üyeleri de aday gösterebilirler. Divan Kurulu üye seçimi, açık oyla yapılır.

Divan Kurulu, herhangi bir nedenle oluşturulamadığı takdirde, Öğrenci Konseyi Genel Kurulundaki seçimler iki hafta sonrasına ertelenir. Divan Kurulu ikinci toplantıda da oluşturulmazsa, toplantıyı Seçim Kurulu üyelerinden oluşturulacak bir kurul yönetir.

Divan Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

İki yıl boyunca Öğrenci Konseyi başkanlığını yürütecek Fakülte Öğrenci temsilcisi, henüz Öğrenci Konseyi başkanlık sırası gelmemiş fakülteler arasında Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda çekilecek kura ile belirlenir.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi

Madde 21 – Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin Öğrenci Konseyi üyeliğinin sona ermesi durumunda, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından Madde 20 uyarınca yeni üye seçilir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır.

Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 22 – Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.
 2. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.
 3. Üniversitedeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek.
 4. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek.
 5. Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak.
 6. Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek.
 7. Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak.
 8. Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek.
 9. Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını üniversitede duyurmak ve izlemek.
 10. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi

Madde 23 – Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, Yönetim Kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden birisinin Öğrenci Konseyi üyeliğinin sona ermesi durumunda, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından Madde 20 uyarınca yeni üye seçilir.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun çalışmaların denetleme işlevini yerine getirir.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 24 – Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile bu Yönerge hükümlerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek.
 2. Yaptığı çalışmalar hakkında Üniversite Rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 25 – 09.04.2012 tarih ve 216 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 – Bu Yönerge, Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve daha önce yürürlükte olan Yönerge uygulamadan kalkmış olur.

Yürütme

Madde 27 – Bu Yönerge hükümlerini Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.