Ana Sayfa » Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği

Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği

[ 03.06.2015 tarihli Mütevelli Heyeti Kararı ]

 

Kapsam

Madde 1- (Değişik, MHK 22.02.2016) Bu yönetmelik, başka bir yükseköğretim kurumunda okumakta iken Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler ile Bilkent Üniversitesi lisans programlarına ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşen ve daha önce Bilkent’te farklı bir lisans programına kayıtlı olup bu programdan mezun olmamış öğrencilerin yeni programlarına intibakları da bu yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Madde 2- (Değişik, MHK 22.02.2018) Yatay geçiş başvuruları yılda bir kez akademik takvimde belirlenen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.

  1. Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında, Bilkent Üniversitesi’nin eşdeğer bir lisans programına yatay geçiş başvurusu yapabilir. Başvuracak adayların kayıtlı oldukları programda en az iki yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 100 üzerinden en az 82 veya 4.00 üzerinden en az 2.80 olması gereklidir.
  2. Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları lisans programına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmiş öğrenciler, merkezi yerleştirme puanlarının Bilkent Üniversitesi’nde geçmek istedikleri lisans programının ilgili yıldaki taban puanından yüksek olması durumunda, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yükseköğretim Kurulu’nun merkezi yerleştirmede başarı sırası sınırı koymuş olduğu programlara geçmek için yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ilgili başarı sırası koşulunu da sağlar durumda olması gereklidir.
Değerlendirme

Madde 3- (Değişik, MHK 22.02.2018) Madde 2a kapsamında başvuran adaylar akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede, adayın kayıtlı olduğu kurumda aldığı derslerin ve notların yanı sıra, söz konusu lisans programının düzey ve içerik bakımından Bilkent Üniversitesi’ndeki eşdeğer program ile uyumluluğuna da bakılır. Akademik durumu yeterli bulunan adaylar Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce yeterlik koşulunu sağlamak şartıyla koşullu olarak kabul edilerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

Madde 2b kapsamında başvuran adayların yatay geçişleri ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

İngilizce Yeterlik

Madde 4- (Değişik, MHK 11.12.2019) Başvurusu kabul edilen adaylar İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na alınır.

Madde 2a kapsamında başvuran adaylardan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olanların yatay geçişleri kesinleşir, başarılı olamayanların geçiş başvuruları reddedilir.

Madde 2b kapsamında geçiş yapan öğrencilerden İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olanlar doğrudan lisans eğitimine başlamaya hak kazanır. Bu sınavda başarılı olamayanlar ise İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptırır.

Öğrencilik Süresi

Madde 5- Yatay geçiş yapan öğrencilerin ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda geçirdikleri öğrencilik süreleri Bilkent Üniversitesi’ndeki azami sürelerinden düşülür.

Daha önce, ayrıldığı üniversitede veya Bilkent Üniversitesi’nde İngilizce Hazırlık Programı’nda okumuş öğrencilerin, söz konusu programlarda geçirdikleri önceki süre azami İngilizce Hazırlık süresinden düşülür.

Yatay Geçişle Gelen Öğrencilerin İntibakları

Madde 6- Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapmış olup İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin önceki kurumlarında almış ve Bilkent Üniversitesi’nin Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlandığı biçimiyle koşulsuz olarak başarmış oldukları dersler, Bilkent Üniversitesi’nde kayıt yaptıracakları programın müfredatındaki en çok 8 adet bölüm kodlu ders için muafiyet oluşturabilir. Öğrencinin müfredatında yer alan bölüm derslerinden hangileri için muafiyet verileceğine Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyet sağlanan derslerin toplam kredisi muafiyet sağlayan derslerin toplam kredisinden yüksek olamaz. Öğrenciler kayıt yaptırdıkları programın müfredatında yer almayan bazı intibak dersleri almakla da yükümlü tutulabilir. Muafiyet sağlayan dersler T notu ile Bilkent Üniversitesi’ne transfer edilir.

Eşdeğer kabul edilmeyen programlar arasında yatay geçiş yapmış olan öğrenciler ile  Madde 2b kapsamında yatay geçiş yapıp İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki kurumlarında almış oldukları dersler Bilkent Üniversitesi’ndeki müfredat yükümlülüklerineden muafiyet oluşturmaz.

Madde 7- Bilkent Üniversitesi’nde lisans öğrencisi iken, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmış ancak daha sonra Bilkent Üniversitesi’ne geri dönmek isteyen öğrencilerin karşı yükseköğretim kurumunda aldıkları dersler Bilkent Üniversitesi’ndeki yükümlülüklere sayılmaz. Bu öğrenciler eğitimlerine bıraktıkları yerden devam eder, ancak karşı kurumda geçirdikleri süre toplam eğitim sürelerine dahil edilir.

Bilkent Üniversitesi’ne Yeniden Yerleşen Öğrenciler

Madde 8- Merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen ve yerleştirildiği tarihten önceki bir yıllık süre içerisinde Bilkent’in farklı bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin eski programlarında almış ve koşulsuz olarak başarmış oldukları dersler, T notu ile yeni programlarına ait müfredata transfer edilir ve ilgili yükümlülükler için muafiyet oluşturur. Yerleştirildiği tarihten önceki bir yıllık süre içerisinde Bilkent öğrencisi olmayanların koşulsuz olarak başarmış oldukları derslerden hangilerinin transfer edileceğine Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Dikey Geçişle Gelen Öğrencilerin İntibakları

Madde 9- ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesinde bir lisans programına yerleştirilen öğrencilerin ön lisans derecesi aldıkları önceki kurumlarında alıp koşulsuz olarak başarmış oldukları dersler, Bilkent Üniversitesi’nde kayıt yaptıracakları programa ait müfredattaki bölüm derslerinden en çok yarısı için muafiyet oluşturabilir. Ön lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden almış öğrenciler için koşullu olarak başarılmış dersler de muafiyet sağlayabilir. Öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağına Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Burslar ve Ücretler

Madde 10- (Değişik, MHK 22.02.2016) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran lisans öğrencileri Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan yararlanamaz.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren öğrencilere eğitim ücreti iadesi yapılmaz.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmeliği Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yatay Geçiş Başvuru Sistemi: https://stars.bilkent.edu.tr/transfer-app/