Ana Sayfa » Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

Bilkent Üniversitesi, dünya standartlarında bir akademik topluluk yaratmak amacıyla daha ileriye en iyiye düsturu ile yola koyulmuştur. Üniversitenin kalite politikası, öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını vermek ve yaratıcı çalışmaları ile hem Türkiye hem de Dünya toplumuna katkı sağlamak için gerekli eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerini geliştirerek bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik mekanizmalarını kurmak, iç ve dış paydaşların görüş ve gereksinimlerini bu mekanizmaların önemli bir unsuru olarak ele alarak, ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını kurumsal kültür ile uyumlayarak uygulamaktır.

Kalite güvence mekanizmalarının kurulması ve sürdürülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme Programı, Bologna süreci, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ASY/ESG) gerekleri temel alınmakta, çalışmalar Üniversite üst yönetiminin katılımıyla Kalite Komisyonu sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bilkent Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla oluşturduğu mekanizmaları, değerlendirme süreçleri ve ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile bütünleşik bir yapıda tasarlanmıştır. Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Kalite Güvencesi alt sistemlerinden oluşmaktadır.

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitedeki programlara giren öğrencilerin belirli bir kalitenin üzerinde mezun olmalarını sağlamaya yöneliktir. Mezunların kalitesinin göstergesi, mezunların alanlarında öncelikli olarak tercih edilmesi ve mezun oldukları programların eğitim amaçlarıyla uyumlu işlere ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli lisansüstü programlara yerleşmiş olmasıdır.

Araştırma ve Geliştirme Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitenin öğretim elemanlarının alanlarında iz bırakmasını sağlamaya yöneliktir. Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Sisteminin en önemli değerlendirme yöntemi öğretim üyelerinin Bilkent Üniversitesi amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri akademik çalışmaları gözden geçirilmesi sürecidir.

Yönetim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, ilk iki alt sisteme yönelik idari ve fiziki altyapının hazır olmasını, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle işlerliğini sağlamaya yöneliktir. Bunun göstergesi, üniversitenin dünyadaki sıralamalarda üst sıralarda yer alması, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir üniversite, diğer bir deyişle üniversitenin kuruluş ve varoluş amacına uygun bir konumda bulunuyor olmasıdır.

Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi Alt Sistemleri, kurumsal performans göstergelerinin yıllık periyotlarla ölçülmesi, ölçümlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, bu değerlendirmeler neticesinde alınacak önlemlerin ve/veya iyileştirme faaliyetlerinin-aksiyonların belirlenmesi, bu faaliyetlerin planlanması, izlenmesi ve alınan aksiyonların etkinliğinin tekrar gözden geçirilmesi suretiyle kurumsal çerçevede değerlendirilmektedir.