Ana Sayfa » Amaç / Tarihçe

Amaç / Tarihçe

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün temel amacı Bilkent Üniversitesi’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personellerinin istihdam ve özlük işlerinin mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, insan kaynakları uygulamaların bu mevzuata uygun olarak geliştirilmesine destek olmaktır.

Bu kapsamda Müdürlüğümüzün 3 temel hedefi vardır:

  1. Doğru işe doğru eleman : Birimlerde görev ve sorumlulukların gerektirdiği yetkinliklere sahip kişilerin görevlendirilmesini sağlamak.
  2. Huzurlu işyeri : Çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkileyecek şekilde geliştirilmesi.
  3. Uyumluluk : İstihdam ve özlük süreçlerinin her an güncel mevzuatla ve kurum politikalarıyla uyumlu olması.

Bu hedefler doğrultusunda Müdürlüğümüz şu çalışmaları yürütmektedir:

Birimlerin çalışmalarını hedeflenen düzeyde ve etkin yürütebilmeleri için çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranış özellikleri belirlenmekte; işe alım, hizmet içi eğitim, değerlendirme ve atama süreçlerinde bu yetkinler ön planda tutulmaktadır.

Çalışanların moral, verimlilik, takım çalışması gibi konulardaki sorunlarını saptamak ve yönetimle birlikte bu sorunları çözecek öneriler geliştirmek, uygun bulunan uygulamaların hayata geçirilmesine katkı vermek, kurum kültürünün devamlılığına katkı sağlamaktadır.

Akademik ve idari iş yaşamına yönelik mevzuat takip edilmekte, Üniversitemizin uygulamalarında yapılması gereken değişimler hakkında öneriler hazırlamakta, Yönetici ve Çalışanları gelişmeler konusunda bilgilendirmektedir. Süreli gelişim yaklaşımı içinde süreç, program ve kullanılan dokümanlarda gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamaktadır.

İlk yıllarda  Muhasebe Tahakkuk Müdürlüğü bünyesinde yeralan özlük çalışmaları ileryen yıllarda doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Personel Müdürlüğü bünyesinde kapsamı genişletilerek yürütülmüştür. Şubat 2015 ayında İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılan bölümümüz çalışmalarını İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak bir müdür, bir müdür yardımcısı ve 7 personelle yürütmektedir.

2020 itibariyla hizmet verdiğimiz personel sayısı 941 Akademik Personel, 552 İdari Personel, 200 Teknik ve Destek Personel ile 386 Yarı Zamanlı çalışan personelle birlikte toplam 2.079 kişidir.