Ana Sayfa » Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

 1. Bu usul ve esasların amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonunun çalışmalarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

 1. Bu usul ve esaslar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonunun görev ve faaliyet alanlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3

 1. Bu usul ve esaslar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4

 1. Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

b) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,

c) Dış Değerlendirme: Üniversite’nin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

d) Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip kurumları,

e) Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri,

f) İç Değerlendirme: Üniversite’nin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

g) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

h) Kalite Güvencesi: Üniversite’nin iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,

i) Kalite Komisyonu (Komisyon): İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

j) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları, Görev ve Sorumlulukları
Kalite Komisyonunun kuruluşu
MADDE 5

 1. Kalite komisyonu üyeleri aynı fakülteden ve/veya enstitüden birden fazla olmamak üzere farklı bilim alanlarından seçilen birer üye, Genel Sekreter, ilgili birim temsilcileri ve öğrenci temsilcisi olmak üzere Senato tarafından belirlenir.
 2. Rektör, Kalite Komisyonunun Başkanıdır. Rektör bulunmadığı zamanlarda ise Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı komisyona başkanlık eder. Komisyonun çalışmalarına Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü destek verir.
 3. Komisyon gerekli gördüğü takdirde komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği alt komisyonlar, çalışma grupları ve danışma kurulları oluşturulabilir.
 4. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 5. Kalite Komisyonu üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde yeni üyenin görevlendirmesi yapılır.

Toplantı zamanı
MADDE 6

 1. Kalite Komisyonu yılda en az 2 kez olmak üzere toplanır. Gerekli hallerde Rektör, Kalite Komisyonunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Komisyon üyeliğinin süresi ve sona ermesi
MADDE 7

 1. Kalite Komisyonu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Öğrenci temsilcisi 2. veya 3. sınıf öğrencileri arasından bir yıllık süre ile hizmet vermek üzere Öğrenci Dekanlığı tarafından belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler Senato tarafından tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Kalite Komisyonu üyeleri süreleri dolmadan seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.
 2. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir eksilme olması halinde eksilen üye için aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır.

Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları
MADDE 8

 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek, kalite sisteminin işleyişini takip etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senatonun onayına sunmak.
 2. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak, senatoya sunmak ve onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet ortamında kurumun ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak.
 3. Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç ve Dış Değerlendirme
İç değerlendirme raporları ve takvimi
MADDE 10

 1. Üniversite Kalite Komisyonu, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporunu her yıl Ocak-Mart ayları arasında hazırlar.
 2. Hazırlanan kurum iç değerlendirme raporunu Senatonun onayından sonra Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderir.

 

İç değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 11

 1. Üniversitede yapılacak iç değerlendirmeler;

a) Üniversitenin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçlerini,

b) Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,

c) Programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalarını,

d) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalarını, içerir.

 

Dış değerlendirme süreci ve takvimi
MADDE 12

 1. Üniversite, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdür. Üniversitenin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
 2. Üniversitenin dış değerlendirmesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca gerçekleştirilir.
 3. Birim/Program düzeyinde akreditasyona yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip ulusal veya uluslararası bağımsız bir kurumca gerçekleştirilir ve birim/program ile sınırlı olur.

 

Dış değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 13

 1. Üniversitenin kurumsal dış değerlendirilmesi, bu usul ve esasların 11 inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde gerçekleştirilir.
 2. Dış değerlendirmenin birim/program düzeyinde yapılması durumunda değerlendirme konuları, değerlendirilecek olan birim/programın faaliyet/hizmet alanı konuları ile sınırlıdır.

 

İç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 14

 1. Üniversitenin iç ve dış değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıktır ve yıllık iç ve dış değerlendirme raporları Üniversite internet sayfasında yayınlanır.

 

Kalite geliştirme ve kalite güvencesi çalışmaları kapsamındaki harcamalar
MADDE 15

 1. Bu Usul ve Esaslar kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16

 1. Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük
MADDE 17

 1. Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.