Ana Sayfa » Üniversite İçi Bölümlerarası Geçiş Esasları

Üniversite İçi Bölümlerarası Geçiş Esasları

Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerin bir başka programa geçmek üzere yapacağı başvurular aşağıda sıralanan kurallar ve koşullar doğrultusunda kabul edilir ve değerlendirilir.*

Bölümlerarası geçiş başvuruları yılda iki kere ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Son başvuru tarihinden sonra yeni başvuru kabul edilmez.

Bölümlerarası geçiş esasları bakımından, kayıtlı oldukları bölüme yetenek sınavıyla yerleşmiş olup merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan bir bölüme geçmek isteyen öğrencilerin burs düzeyi, yetenek bursu oranlarının en yakın olduğu burs düzeyi olarak kabul edilir.

Yükseköğretim Kurulu’nun merkezi yerleştirmede başarı sırası sınırı koymuş olduğu programlara geçmek için bölümlerarası geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ilgili başarı sırası koşulunu sağlar durumda olması gereklidir.

  1. Üniversite giriş sınavı puanı, geçmek istediği bölüme aynı burs düzeyinde yerleştirilmek için yeterli olan öğrenciler. Öğrenciler, yerleştikleri burs düzeyi ile aynı burs düzeyinde olup LYS veya YGS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme, en geç kayıtlı oldukları bölümde ikinci yarıyıllarını tamamladıktan sonra başvurmak şartıyla ve en çok bir seferliğine, serbestçe geçebilir. Bu madde kapsamında bölümlerarası geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü yarıyıl eğitimine başlamamış olması ve üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSS, LYS veya YGS puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki ve aynı burs düzeyindeki taban puanından daha yüksek olması gereklidir. (Öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıl geçmek istediği bölümü aynı burs düzeyinde birinci tercih olarak belirtmiş olsaydı bu bölüme yerleştirilecek olup olmadığına bakılır.) Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu madde kapsamında geçtiği bölümde de geçerli olur. Geçmek istedikleri bölümde yerleştikleri burs düzeyi ile aynı düzeyde ÖSYM kontenjanı bulunmayan öğrenciler, eğer LYS veya YGS puanları istedikleri bölüme daha üst bir burs kategorisinde yerleşmeye yeterli ise bu bölüme geçebilir, ancak burs düzeyleri yükselmez.
  2. Üniversite giriş sınavı puanı, geçmek istediği bölüme aynı burs düzeyinde yerleştirilmek için yeterli olduğu halde ilk iki yarıyıl sonuna kadar birinci maddeden yararlanmak için başvuru yapmamış öğrenciler. Birinci maddede tanımlandığı şekliyle, ÖSS, LYS veya YGS puanı geçmek istediği bölüme aynı burs düzeyinde yerleştirilmek için yeterli olduğu halde kayıtlı olduğu bölümde üçüncü eğitim yarıyılına başlamadan önce bölümlerarası geçiş başvurusu yapmamış ve halen kayıtlı olduğu bölümde en çok sekizinci yarıyılını tamamlamış öğrenciler bu madde kapsamında başvuru yapabilir. Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından programı tamamlamak için yeterli süre olup olmadığı da gözetilerek karara bağlanır. Kapsamlı, Tam veya %50 burs sahibi öğrencilerin bursları geçtikleri bölümde devam etmez.
  3. Genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olup, birinci veya ikinci maddenin şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler. Kayıtlı oldukları bölümde en az iki en çok dört yarıyıl okuyup her yarıyıl bölüm müfredatında yer alan derslerin tamamını almış ve genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olan lisans öğrencileri, bir başka bölüme geçmek için başvuru yapabilir. (Öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSS, LYS veya YGS puanının ilgili bölümün aynı yılda ve aynı burs düzeyindeki taban puanından daha yüksek olması durumunda genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olsa bile bu madde kapsamında başvuru yapılamaz.) Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kapsamlı, Tam, %50 veya kısmi burs sahibi öğrencilerin bursları geçtikleri bölümde devam etmez.
  4. Diploma notu 30 veya daha yüksek olan ve Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmiş bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencileri. Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle (MF, TM, TS veya DİL) öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Geçiş başvurusu sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydı sırasında yapılabilir. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Geçiş başvurusu yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden ilk yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümlerarası geçişin kesinleşmesi için öğrencinin ilk yarıyılında geçmek istediği bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri alması, yarıyıl sonunda bu derslerin hepsinden başarılı olması ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturması gereklidir. Derslerin hepsinden başarılı olduğu halde ağırlıklı not ortalaması 2.75 ile 2.79 arasında olan öğrencilerin durumu geçiş yapmak istediği bölümün bağlı olduğu fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır; böylece geçişleri kesinleşir veya reddedilir. Ağırlıklı not ortalaması 2.75’ten düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin geçiş başvuruları reddedilir. Yerleştirildikleri bölümdeki burs durumları ne olursa olsun, bu yolla geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan yararlanamaz. Bu madde kapsamında her öğrenci ancak bir kez başvuru yapabilir; Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.
  5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere geçmek isteyen öğrenciler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere geçmek isteyen öğrenciler, ilgili bölüm tarafından verilen veya kabul edilen yetenek sınavına girer. Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kapsamlı, Tam veya %50 burs sahibi öğrencilerin bursları geçtikleri bölümde devam etmez. Yetenek sınavının sonucuna göre fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu uygun bulduğu öğrencileri Yetenek bursuna aday gösterebilir; burs kararı Rektörlük tarafından verilir.
  6. Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi doğrultusunda kayıt yaptırmış öğrenciler. Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi doğrultusunda kayıt yaptırmış öğrenciler, en geç kayıtlı oldukları bölümde ikinci yarıyıllarını tamamladıktan sonra bir başka bölüme geçmek için başvuru yapabilir. Bu öğrencilerden, üniversiteye kesin kayıt öncesinde kabul edilmiş oldukları bölümlerden birine geçmek isteyenler serbestçe geçebilir. Daha önce kabul edilmemiş olduğu bir bölüme geçmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Geçişi onaylanan öğrencilerin yeni bölümlerindeki burs düzeyleri Rektörlük tarafından belirlenir. Bu madde kapsamında en çok bir kez bölümlerarası geçiş yapılabilir.

Dördüncü madde kapsamında geçiş başvurusu yapan öğrenciler hariç, bölümlerarası geçişi kesinleşen öğrencilerin eski bölümlerinde almış ve koşulsuz olarak başarmış oldukları derslerden fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından uygun bulunanlar, öğrencinin yeni müfredatına T notu ile transfer edilerek burada yer alan bazı ders yükümlülükleri için muafiyet sağlayabilir. Dördüncü madde kapsamında geçişi kesinleşen veya reddedilen öğrencilerin ilk yarıyıllarında aldıkları derslerin tümü notlarıyla birlikte transfer edilir.

Bölümlerarası Geçiş Başvuru Formu: Türkçe (WORD / PDF), English (WORD / PDF)

 


* Başvuru yapacak öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 9. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen “Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır” önkoşulunu sağlamaları gereklidir.